Home >> Directory >> Postdocs

Postdocs博士后

Image Format图片格式显示
Name Email Tel. Advisor
Hu, Kaige   hukaige83@gmail.com
Wang, Pei   wangpei@zjut.edu.cn Xie, Xincheng
Zhang, Yinhan   zhangyinhang2008@gmail.com Shi, Junren
Wang, Qingyan   qingyanwang@pku.edu.cn
Chen, Hua   hwachanphy@gmail.com
Chen, Rongyan   rychen@iphy.ac.cn
Guo, Jing   guojing_208@163.com
Liu, Anan   laa@pku.edu.cn
Liu, Ruiyuan   ruiyuanliu12@gmail.com
Tian,Shibing   soldiertian@live.cn
Ye, Zirong   zirongye@gmail.com
Zhao, Yuelei   313816574@qq.com
Wu, Zhenwei   wuzhenwei@pku.edu.cn 徐莉梅
Zhang, Long   longzhang@pku.edu.cn 王垡
Ma, Mingwei   mingwei1107@126.com 李源
Wieser, Robert   rwieser@pku.edu.cn Ryuichi Shindou

Postdocs博士后

Table Format表格格式显示
Name Info
Hu, Kaige

Hu, Kaige

hukaige83@gmail.com

Wang, Pei

Wang, Pei

wangpei@zjut.edu.cn

Zhang, Yinhan

Zhang, Yinhan

zhangyinhang2008@gmail.com

Wang, Qingyan

Wang, Qingyan

qingyanwang@pku.edu.cn

Chen, Hua

Chen, Hua

hwachanphy@gmail.com

Chen, Rongyan

Chen, Rongyan

rychen@iphy.ac.cn

Guo, Jing

Guo, Jing

guojing_208@163.com

Liu, Anan

Liu, Anan

laa@pku.edu.cn

Liu, Ruiyuan

Liu, Ruiyuan

ruiyuanliu12@gmail.com

Tian,Shibing

Tian,Shibing

soldiertian@live.cn

Ye, Zirong

Ye, Zirong

zirongye@gmail.com

Zhao, Yuelei

Zhao, Yuelei

313816574@qq.com

Wu, Zhenwei

Wu, Zhenwei

wuzhenwei@pku.edu.cn

Zhang, Long

Zhang, Long

longzhang@pku.edu.cn

Ma, Mingwei

Ma, Mingwei

mingwei1107@126.com

Wieser, Robert

Wieser, Robert

rwieser@pku.edu.cn